Movies

MOVIE: llimin Gata – Latest Hausa Movie (Download)

hau

Da yana so haure,Ibrahim mi kaho ya samu Rasheeda,suka haura, ama ya samu buban masala lokocin da Rasheeda ta mutu.

Yan Wasa:Ali Nuhu., Sani Musa Danja., Rashida Adamu.,Umarni:Yakubu Muhammed.

Download MOVIE

Back to top button
Close